U objednávek nad 19.000kč s kódem EXTRA5 získáte slevu 5%. Doprava od 14 999 Kč ZDARMA!

Více než 6000 produktů přímo od výrobcea

Máte 50 dní na vrácení zboží

Doprava zdarma od 14 999 Kč

I Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky eshopu mebline.cz, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, tak i prostřednictvím telefonické či e-mailové objednávky. Internetový obchod prodávající provozuje na internetové adrese www.mebline.cz. Pokud nejsou práva a povinnosti ze smluvních vztahů mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími upraveny tímto aukčním serverem, použijí se VOP.

2. Výklad pojmů

VOP: všeobecné obchodní podmínky

e-shop: internetový obchod Mebline.cz

stránky e-shopu: stránky www.mebline.cz

prodávající: MALYS GROUP s.r.o., Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová, DIČ: CZ05587051, IČ: 05587051

kupující spotřebitel: kupující fyzická osoba, která není podnikatelem

kupující podnikatel: kupující fyzické nebo právnická osoba, podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona, a dále státní instituce a organizace.

zboží: zboží nabízené, resp. prodávané prostřednictvím stránek e-shopu

3. VOP upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující spotřebitele a rozdílně pro kupující podnikatele

4. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí VOP, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a dalšími s nimi souvisejícími právními předpisy.

5. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí VOP, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a dalšími s ním souvisejícími právními předpisy.

6. V případě rozdílných práv a povinností pro kupující spotřebitele a kupující podnikatele jsou tyto upraveny níže ve VOP odlišně.

7. V případě, že se jedná o stejná práva a povinnosti pro kupující spotřebitele i kupující podnikatele, jsou tito dále v textu jednotně označováni souborně jako „kupující“.

8. VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, která je uzavíraná elektronicky na stránkách e-shopu, telefonicky či e-mailem.

9. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Prodávající uzavřenou kupní smlouvu archivuje po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však po dobu dle příslušných právních předpisů. Kupní smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Pokud kupující prodávajícího e-mailem nebo telefonem požádá o zaslání archivované kupní smlouvy, prodávající tak učiní bez zbytečného odkladu a zašle ji na e-mailovou adresu kupujícího. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z ustanovení těchto VOP.

10. Prodávající je plátcem DPH a ke každé akceptované objednávce je povinen vystavit daňový doklad (fakturu).
 
II Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé, je prodej zboží
 
III Způsob objednávání, akceptace objednávky

1. Stránky e-shopu obsahují seznam (katalog) zboží, který je nabídkou k uzavření kupní smlouvy a zároveň návrhem na dodání zboží za určenou kupní cenu.

2. Kupující si může zboží z tohoto katalogu objednat

a) prostřednictvím e-shopu,

b) na e-mailových adresách: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

c) telefonicky na těchto telefonních číslech +420 725 895 615.V objednávce je kupující povinen uvést svou kontaktní e-mailovou adresu. Do doby závazného potvrzení objednávky je kupující oprávněn vstupní údaje uvedené v objednávce kontrolovat a měnit. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou pro účely smluvního vztahu účastníků kupní smlouvy považovány za úplné, správné a závazné.

3. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí objednávky kupujícímu formou e-mailu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce.

4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouvy) vzniká okamžikem, kdy prodávající obdrží objednávku. K uzavření kupní smlouvy nedojde v případě, pokud před přijetím nabídky kupujícím je objednané zboží buď vyprodané, nebo pokud prodávající ztratí schopnost platit. V takovém případě není prodávající povinen objednané zboží kupujícímu dodat. O této situaci bude prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informovat na jeho e-mail a navrhne mu náhradní řešení.

5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které kupujícímu vzniknou při uzavření kupní smlouvy v souvislosti s použitím těchto prostředků, si kupující hradí sám.

Seznam zboží uveřejněný na webových stránkách e-shopu je katalogem běžně dodávaného zboží. Je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Seznam zboží uveřejněný na webových stránkách e-shopu není nabídkou na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupujícím odeslána objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Kupní smlouva je uzavřena bezvýhradným přijetím elektronické objednávky kupujícího prodávajícím. Závazným přijetím objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícího, ale až výslovné potvrzení prostřednictvím elektronické pošty. Všechny uvedené cenové údaje jsou závazné v době přijetí elektronické objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) prodávajícím.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 
IV Kupní cena a platební podmínky

1. Stránky e-shopu obsahují aktuální ceník zboží. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu za zboží kupní cenu, která je uvedená v ceníku platném v den odeslání objednávky. Veškeré ceny zboží jsou uváděny v českých korunách včetně DPH.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny kupní ceny. Pokud k takovéto změně dojde v období od provedení objednávky do doručení (předání) objednaného zboží, platí vždy kupní cena uvedená v objednávce.

3. Kupující je povinen společně s kupní cenou uhradit prodávajícímu i náklady spojené s doručením zboží, které jsou specifikované v čl. V. VOP.

4. Kupující si zvolí při objednávání zboží jeden z následujících způsobů úhrady kupní ceny a nákladů spojených s dodáním zboží:

a) v hotovosti v obchodě - kupující provede úhradu proti převzetí zboží,

b) na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce - kupující provede úhradu v hotovosti při doručení zboží,

c) poštovní složenkou – kupující provede úhradu před doručením zboží. Povinnost zaplatit kupní cenu poštovní složenkou kupující splní okamžikem, kdy bude poštovní složenka doručena prodávajícímu. Po doručení poštovní složenky bude vystavena faktura, která bude spolu se zbožím odeslána kupujícímu.

d) bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený u Fio banky, a.s., č. účtu: 2701111407/2010 s variabilním symbolem, který je shodný s číslem objednávky. Po připsání částky na účet bude vystavena faktura, která bude spolu se zbožím odeslána kupujícímu. Povinnost zaplatit kupní cenu bezhotovostním převodem kupující splní okamžikem, kdy bude kupní cena připsána na účet prodávajícího.

e) platbou prostřednictvím spotřebitelského úvěru u obchodní společnosti ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, se sídlem Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice (dále jen „ESSOX“), na bankovní účet vedený u Fio banky, a.s., č. účtu: 2701111407/2010 s variabilním symbolem, který je shodný s číslem objednávky. Po dokončení objednávky bude kupující přesměrován na internetové stránky ESSOX, kde vyplní žádost o úvěr. ESSOX pošle na e-mail kupujícího zprávu o výsledku posouzení žádosti nejpozději následující pracovní den po zaslání žádosti. V případě kladného posouzení žádosti obdrží kupující v tomto e-mailu i odkaz na stažení úvěrové smlouvy. Úvěrovou smlouvu je třeba podepsat a její kopii zaslat společně s kopií dokladů, které kupující přikládal k žádosti o úvěr, nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání objednávky na adresu prodávajícího: Mebline.cz, Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová. Pokud kupující svou povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Povinnost zaplatit kupní cenu platbou prostřednictvím spotřebitelského úvěru kupující splní okamžikem, kdy bude celá kupní cena připsána na účet prodávajícího. Po připsání částky na účet bude vystavena faktura, která bude spolu se zbožím odeslána kupujícímu.

5. Kupující je povinen uhradit zálohu ve výši 20% kupní ceny v případě, že si objednal zboží,

- kterým jsou stoly, židle, nábytek z masivu, čalouněný nábytek, a nebo

- jehož cena v souhrnu jedné objednávky přesahuje hodnotu 30.000,--Kč,do 5 dnů ode dne, kdy mu prodávající v souladu s čl. III. bodem 3. potvrdil přijetí objednávky. Úhradu zálohy je kupující oprávněn učinit jakýmkoliv způsobem uvedeným v bodě 4. tohoto článku. V případě, kdy kupující zálohu řádně a včas neuhradí, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je povinen vystavit na uhrazenou zálohu fakturu.

6. Prodávající je povinen vystavit na dodané zboží fakturu, která slouží kupujícímu současně i jako dodací list. Fakturu kupující obdrží při převzetí zboží.
 
V Náklady spojené s dopravou zboží a balením

1. Prodávající je povinen zabalit zboží do ochranného obalu způsobem obvyklým pro daný způsob přepravy tak, aby se předešlo poškození zboží.

2. Kupující si zvolí při objednávání zboží jeden z následujících způsobů doručení zboží:

a) osobní převzetí zboží v obchodě,

b) vlastní dopravu prodávajícího (platí pouze v případě doručení zboží na území ČR), za které je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat cenu dle sazeb, které prodávající zveřejňuje na stránkách e-shopu v sekci „Dodání“ v návaznosti na místo doručení zboží a kupní cenu. Za vlastní dopravu v případě zásilky menších rozměrů je považována doprava prostřednictvím přepravní služby zprostředkovatele poštovních služeb České pošty s.p.

3. Náklady spojené s dopravou nezahrnují donášku zboží dovnitř objektu, který kupující v objednávce označil jako místo doručení zboží (případně jako své bydliště). Prodávající není povinen zboží vnést dovnitř objektu.

VI Dodání zboží

1. Prodávající je povinen zboží doručit na místo, které kupující určil v objednávce. K předání zboží v případě zvolení způsobu doručení zboží v souladu s čl. V. bodem 2. písm. b) a c) dojde na nejbližším vhodném místě u vchodu objektu označeném v objednávce jako místo doručení (případně bydliště kupujícího). Kupující je povinen objednané zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při jeho dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

2. V případě, že dojde z důvodů na straně kupujícího k opakovanému doručování zboží, nebo k doručování jiným způsobem než byl uveden v objednávce, je kupující povinen uhradit s tím spojené zvýšené náklady.

3. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a podepsat dodací list, na kterém potvrdí, že zásilku převzal neporušenou, případně uvede zjištěné závady. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku převzít. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

4. O termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat 1-2 dny předem na jeho telefon a v případě, že hovor nepřijme, pak též SMS zprávou a zprávou na jeho e-mailovou adresu.

5. Prodávající zboží dodává dle dostupnosti, svých provozních a výrobních možností v co nejkratším termínu

- v případě platby poštovní složenkou, bezhotovostní platby či platby prostřednictvím spotřebitelského úvěru obvykle do 28 pracovních dní od zaplacení kupní ceny,

- v případě platby na dobírku nebo v hotovosti v obchodě, obvykle do 28 pracovních dní po přijetí objednávky nebo po přijetí zálohy, pokud jí byl kupující povinen hradit (viz čl. IV. bod 5. VOP).

6. Pro případ, kdy není možné objednané zboží dodat ve shora uvedeném termínu, je prodávající povinen o tom kupujícího bez zbytečného odkladu informovat a navrhnout mu pozdější dodání zboží. V případě, že kupující s pozdějším dodáním zboží nebude souhlasit, má právo od smlouvy odstoupit.

7. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo vinou přepravce či České pošty s.p.
 
VII Odpovědnost za vady

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje kupní smlouva. V případě porušení těchto povinností má zboží vady.

2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

4. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

5. Podmínky řádného uplatnění reklamace:

5.1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne na zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od jejího zjištění,

- osobně či písemně na adrese: Mebline.cz, Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová, nebo

- písemně prostřednictvím formuláře na stránkách www.reklamace.mebline.cz. Tento způsob prodávající kupujícímu doporučuje a preferuje jej.

V reklamaci kupující uvede její důvod (popis vady) a vadu zřetelně označí. Prodávající je povinen předat kupujícímu bezprostředně po přijetí reklamace reklamační protokol - potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Pokud kupující opomene v reklamaci uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, prodávající do reklamačního protokolu uvede, že kupující způsob vyřízení reklamace neurčil a zároveň ho, v souladu s bodem 7. a 8. tohoto článku, o jeho právech poučí. V případě osobního uplatnění reklamace je reklamační protokol vydán ihned, při jiném způsobu reklamace je zaslán kupujícímu e-mailem.

5.2. K řádně uplatněné reklamaci je nezbytné, aby kupující současně s uplatněním reklamace u prodávajícího

- předal reklamované zboží na adrese: Mebline.cz, Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová, nebo ho na tuto adresu bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace prodávajícímu odeslal v obalu, který brání jeho poškození při přepravě, čisté a kompletní. Prodávající nabízí kupujícímu, že u něho (na adrese uvedené v objednávce) reklamované zboží vyzvedne. Tento způsob předání zboží prodávající preferuje a kupující si jej může objednat na tel. č. +420 725 895 615 a v dohodnutý den je umožní prodávajícímu vyzvednout. V případě řádného předání zboží prodávajícímu bude den objednávky odvozu zboží kupujícím považován za den zaslání či předání zboží.; nebo

- bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace předložil či odeslal na adresu: Mebline.cz, Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová, fotografie, na nichž jsou patrné reklamací uplatňované vady. V případě uplatnění reklamace prostřednictvím formuláře na stránkách www.reklamace.mebline.cz lze fotografie zaslat v elektronické verzi.; nebo

- bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace zpřístupnil servisnímu pracovníkovi prodávajícího místo, kde je zboží umístěno (týká se především objemnějšího zboží).
Zboží v rámci reklamace nelze zaslat prodávajícímu na dobírku – taková zásilka nebude převzata a nebude považována za zaslání zboží prodávajícímu.

5.3. Spolu s reklamovaným zbožím je kupující povinen prodávajícímu předat, resp. mu odeslat kopii faktury či jiného dokladu, prokazujícího koupi zboží u prodávajícího a uvést svůj kontakt pro e-mailovou nebo telefonickou komunikaci. Současně je povinen prodávajícímu sdělit adresu, kam má být zboží po reklamaci vráceno, případně bankovní spojení, kam má být zaplacena požadovaná sleva, nebo vrácena kupní cena.

5.4. V případě, že kupující neuplatní reklamaci výše uvedeným způsobem, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů ode dne jejího řádného uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) nebo na odstranění vady opravou zboží,

c) nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) nebo odstoupit od smlouvy.

Provedenou volbu práva nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené v bodě 12. tohoto článku či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud kupující v oznámení nesdělí, jaké právo si zvolil a pokud tak neučiní ani bez zbytečného odkladu poté, co vadu oznámil, pak může uplatnit práva z vady pouze dle bodu 8. tohoto článku.

8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady,

b) nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nového zboží. Neodstraní-li prodávající vadu věci ve lhůtě stanovené v bodě 12. tohoto článku nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

b) nebo použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

c) nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,

d) nebo prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

10. Bude-li se kupující domáhat práva z vadného plnění a bude-li jeho reklamace uznána jako oprávněná, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu nákladů účelně vynaložených však musí kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, během které lze vadu zboží vytknout.

11. Prodávající neodpovídá za vady, pokud

- kupující zboží poškodil, když ho používal v rozporu s účelem, za jakým bylo zboží vyrobeno,

- je zboží mechanicky poškozeno,

- zboží kupující svépomocí neodborně opravoval nebo ošetřoval,

- došlo ke změně vlastností zboží v důsledku jeho opotřebení, kdy ho kupující nadměrně využíval nebo používal v nevhodných podmínkách,

- kupující zboží nedostatečně nebo nevhodně udržoval,

- kupující změnil parametry zboží nebo s ním nevhodně manipuloval,

- bylo zboží poškozeno živelnou katastrofou,

- na vady uplatňované reklamací již byla poskytnuta sleva.

12. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pokud dojde k zamítnutí reklamace, je prodávající povinen své rozhodnutí písemně odůvodnit. Potvrzení o vyřízení reklamace prodávající kupujícímu zašle spolu s reklamovaným zbožím na jím v reklamaci uvedenou adresu.

13. Všechny rozměry jsou v cm. Přípustná rozměrová tolerance + / - 5cm.

14. Rozměry nábytku se mohou mírně změnit (odchylky +/- 5%). NIVISCA LIMITED Sp. K si vyhrazuje právo na technické a konstrukční změny nabízených produktů, aniž by se změnila jejich obecná podstata.

15. Fotografie umístěné u produktů slouží k prezentaci produktů na nich uvedených. Barvy se mohou mírně lišit od skutečnosti v závislosti na nastavení vašeho monitoru. 

VIII Záruka

1. Pro případ, kdy zboží kupuje kupující spotřebitel, prodávající prohlašuje, že záruční doba činí 24 měsíců. Pro případ, kdy zboží kupuje kupující podnikatel, prodávající prohlašuje, že záruční doba činí 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

3. Záruka v tomto rozsahu se vztahuje pouze pro kupující z České republiky.
 
IX Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením celé kupní ceny a nákladů spojených s doručením zboží.

2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
 
X Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Kupující jako subjekt údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů, kterými jsou jeho jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail a telefonní číslo. Je srozuměn s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a v případě jejich změn je pro účely realizace práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy povinen o nich prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním odvolat písemným podáním doručeným prodávajícímu.
 
XI Autorská práva

1. Veškeré texty, obrazové, zvukové a jiné datové soubory, jakož i design stránek e-shopu jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem.

2. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nesmí být tyto materiály kopírovány, rozmnožovány, upravovány a dále šířeny v jakékoliv formě. Neoprávněné použití materiálů ze stránky e-shopu bude chápáno jako porušení zákona a neoprávněný zásah do autorských i majetkových práv prodávajícího.

XII Cookies

1. "Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí její další používání.

2. Jako většina internetových stránek, i stránky www.mebline.cz používají cookies. Na základě anonymních datových objektů Provozovatel například sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

3. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce těchto stránek.
 
XIII Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

1. Prodávající poskytuje kupujícímu spotřebiteli lhůtu 50 dní, ve které je kupující spotřebitel oprávněn od smlouvy bez udání důvodů odstoupit. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
K počátku běhu lhůty je přitom nerozhodné, zda zboží převzal sám kupující spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, která je odlišná od přepravce.

2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a zaslané či předané na tuto adresu: Mebline.cz, Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová.

3. V odstoupení je kupující spotřebitel povinen uvést číslo objednávky, datum objednávky a údaj, zda chce vrátit peněžní prostředky jiným způsobem, než jakým je hradil.V případě, že kupující způsob vrácení peněžních prostředků v odstoupení neurčí, ale uvede v něm své bankovní spojení, bude toto prodávající považovat za souhlas kupujícího s vrácením peněžních prostředků bezhotovostním způsobem na tento účet.

4. Kupující spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je vystaven na stránkách e-shopu - viz odkaz www.mebline.cz/formular-vraceni-zbozi (je třeba přesně uvést link , kde je umístěn). Jak přesně má formulář na odstoupení od smlouvy vypadat, jsem Vám posílal v jednom z prvních e-mailů. Přesně ten formulář je třeba, abyste na svých stránkách vystavil.

5. Aby byla lhůta pro odstoupení od smlouvy dodržena, postačuje odstoupení od smlouvy odeslat před uplynutím příslušné lhůty stanovené v bodě 1. tohoto článku.

6. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu veškeré zboží, které od něho obdržel, a to na adresu: Mebline.cz, Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že kupující spotřebitel nemůže zajistit předání zboží vlastními prostředky, nabízí prodávající kupujícímu spotřebiteli, že u něho zboží vyzvedne. Kupující spotřebitel je však povinen si tento způsob předání zboží u prodávajícího objednat na tel. č. +420 725 895 615 a v dohodnutý den je umožní prodávajícímu vyzvednout. V případě řádného předání zboží prodávajícímu bude den objednávky odvozu zboží kupujícím spotřebitelem považován za den zaslání či předání zboží.

7. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něho obdržel, včetně nákladů spojených s dodáním zboží. Tato povinnost se netýká nákladů vzniklých v důsledku kupujícím spotřebitelem zvoleného jiného způsobu dodání zboží, než standardního způsobu dodání, nabízeného prodávajícím.Pokud kupující spotřebitel prodávajícímu zboží nevrátil, je prodávající oprávněn vrátit všechny platby teprve po obdržení vráceného zboží nebo poté, co kupující spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.Prodávající použije pro vrácení plateb stejný platební prostředek, kterým kupující spotřebitel platby provedl, pokud kupující spotřebitel výslovně neurčí jinak. Pokud kupující spotřebitel určí pro vrácení platby jiný způsob, nebude prodávající po kupujícím spotřebiteli požadovat v důsledku změny způsobu vrácení platby žádné vícenáklady. V případě, že kupující způsob vrácení peněžních prostředků v odstoupení neurčí, ale uvede v něm své bankovní spojení, bude toto prodávající považovat za souhlas kupujícího s vrácením peněžních prostředků bezhotovostním způsobem na tento účet.Přímé náklady spojené s vrácením zboží (tedy jiné náklady, než náklady spojené s dodáním), pokud zboží nemůže být z důvodu jeho povahy (velikost) vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese kupující spotřebitel. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 690,--Kč. Pokud kupující spotřebitel v souladu s odst. 6 tohoto článku využije dopravy prodávajícího a prodávající u něho zboží vyzvedne, je povinen zaplatit prodávajícímu náklady na vrácení zboží dle platného ceníku prodávajícího, který je k dispozici na stránkách e-shopu, sekce „Dodání“.

8. Vrácené zboží musí být nepoškozené, a řádně zabalené tak, aby bylo schopné dalšího prodeje. Kupující spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě vrácení poškozeného zboží je prodávající oprávněn po kupujícím spotřebiteli požadovat přiměřenou náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 
XIV Závěrečná ustanovení

1. V případě, že by se některé z ustanovení VOP ukázalo jako neplatné či nevynutitelné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.

2. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s VOP prodávajícího a vyslovuje s nimi souhlas.

4. V zájmu smluvních stran je řešit veškeré stížnosti mimosoudní dohodou. V případě, že se kupující spotřebitel domnívá, že byla jeho práva prodávajícím porušena, může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Prodávající provede na základě zaslané stížnosti interní šetření a zjistí podstatné okolnosti, které se k dané věci váží. Prodávající zašle zprávu s výsledkem šetření kupujícímu spotřebiteli na jeho e-mailovou adresu nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí stížnosti. V případě, že prodávající zjistí na své straně pochybení, navrhne v této zprávě kupujícímu spotřebiteli způsob nápravy. V případě, že Kupující spotřebitel na daný způsob nápravy přistoupí, je celá záležitost k oboustranné spokojenosti vyřízena. Pokud na ni kupující spotřebitel nepřistoupí a k vzájemné dohodě nedojde, může se kupující spotřebitel se svou stížností obrátit na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoliv z nich obrátit na příslušný soud.

5. Prodávající je povinen dodržovat kodex chování, který je vyvěšený na stránkách e-shopu - viz link www.mebline.cz/kodex-chovani

6. Vztahy, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou posuzovány podle práva, vyplývajícího z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. Případné spory budou řešeny před soudy, jejichž pravomoc bude určena v souladu s nařízením Rady (ES) č. 44/2001, o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
 
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

Podmínky ochrany osobních údajů

I Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MALYS GROUP s.r.o. . IČ: 05587051

2. se sídlem v Dolní Radechové (dále jen: „správce“).

3. Kontaktní údaje správce jsou

- Adresa: Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová

- Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- Telefon: +420 602 358 440

4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

- zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

3. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby

- Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu

- Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu

- Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky

- Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"

- Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email

- Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

- FAVI - zaznamenává konverze nákupu

- Biano - zaznamenává konverze nákupu

VI Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.05.2018.

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru Mebline, získáte důležité informace a slevový kód na nákup!