Kodex chování

Preambule

1. Kodex chování obchodní firmy Paweł Marek Malys, IČ: 87586398, se sídlem Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová (dále jen "prodávajíc") je základem pro její každodenní obchodní činnost. Vyjadřuje jím normy řádného chování a hodnot prodávajícího.

2. Prodávající se ve všech oblastech svého podnikatelského jednání řídí platnými právními předpisy.

3. Prodávající netoleruje žádnou formu korupce nebo jiné nekalé obchodní praktiky.

 

II Vztah k zaměstnancům

Prodávající

1. Vybírá, umisťuje a platí všechny své zaměstnance na základě jejich kvalifikace pro pracovní činnost, kterou má zaměstnanec vykonávat. Prodávající tak činí bez jakékoliv diskriminace z hlediska rasy, náboženství, národního původu, etnického původu, barvy pleti, pohlaví, individuálně vnímaného pohlaví, věku, občanství, sexuální orientace, rodinného stavu, snížené pracovní schopnosti nebo jakékoli jiné charakteristiky chráněné zákonem.

2. Nezaměstnává děti.

3. Poskytuje zaučení, další odborné vzdělání a příležitosti k pracovnímu povýšení,

4. Respektuje osobní soukromí zaměstnanců,

5. Shromažďuje, zpracovává, používá a ukládá osobní informace zaměstnanců pouze v potřebném rozsahu a v souladu v souladu s právními předpisy ČR,

6. Poskytuje zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní prostředí v souladu s právními předpisy ČR, které se vztahují k bezpečnosti práce a zdraví.

 

III Vztah ke kupujícím

Prodávající

1. Nabízí široké spektrum zboží, aby vyhovovalo potřebám kupujících,

2. U jednání s kupujícími uplatňuje korektnost, zdvořilost a vstřícnost,

3. Předává kupujícím objektivní informace o zboží,

4. Plní své závazky plynoucí z uzavřené kupní smlouvy s kupujícím,

5. Vyřizuje oprávněné reklamace včas k maximální spokojenosti kupujících,

6. Jedná s kupujícími eticky,

7. Neposkytuje kupujícím žádné nerovné úlevy v podobě lepších cen, propagačních slev, pomoci při marketingu a podobné formy zvýhodňování; se všemi kupujícími zachází prodávající stejně,

8. Ochotně a kvalifikovaně slouží kupujícímu,

9. Reaguje na připomínky kupujících.

10. Nezneužívá svého silnějšího postavení ve vztahu ke kupujícímu spotřebiteli.

 

IV Vztah k dodavatelům

Prodávající

1. Jedná s dodavateli zboží tak, aby si zajistil trvalé a spolehlivé zdroje dodávek zboží a udržel s nimi dlouhodobý vztah.

2. Se rozhoduje ohledně výběru všech potenciálních dodavatelů zboží spravedlivě. Rozhodnutí se zakládají na objektivních kritériích, jako je cena a kvalita a rovněž spolehlivost a integrita každého z těchto dodavatelů zboží. Poskytování nebo přijímání tajných provizí, úplatků a podobných plateb je zakázáno.

3. Respektuje obchodní tajemství a důvěrné informace dodavatelů zboží.

 

Vztah k ochraně životního prostředí

Prodávající

1. Postupuje při své podnikatelské činnosti obezřetně tak, aby neohrozil životní prostředí.

2. Dodržuje veškeré platné právní předpisy, které se týkající se ochrany životního prostředí a péče o ně.

3. Dbá o soustavné zlepšování ochrany životního prostředí.